SOPIMUSEHDOT - ASIAKASSOPIMUS

ITSENÄINEN ASEMA

 

1. Asiakas ei ole Synergy WorldWide, Inc:n. (”Synergy”) työntekijä, asiamies, kumppani, konsortio tai edustaja. Asiakas ymmärtää, että Synergy ei hanki hänelle vakuutuksia tai maksa hänen puolestaan eläkemaksuja tai veroja ja ettei sen tarvitse tehdä näin. Asiakkaalla ei ole oikeutta hakea työttömyysturvaa tai eläkettä sillä perusteella, että hän on tai on ollut Synergyn asiakas. Asiakkaalla ei ole valtuuksia toimia Synergyn puolesta tai tehdä Synergyä sitovia sopimuksia.

2. Synergy WorldWiden kanssa sopimuksen tekevät asiakkaat voivat ansaita tuotekrediittiä jakamalla ainutkertaisia linkkejä, joiden kautta muut asiakkaat tekevät tilauksia. Toisen asiakkaan linkin kautta rekisteröityvät ja/tai tilauksen tekevät asiakkaat maksavat tilauksistaan tyypillisen asiakaskatteen. Asiakasmarginaali on asiakkaan tuotteesta maksaman hinnan ja tuotteen tukkuhinnan välinen ero. Jos asiakas jakaa ainutkertaisia linkkejä ja uusi asiakas tekee tilauksen tällaisen linkin kautta, asiakaskate maksetaan linkin jakaneelle asiakkaalle tuotekrediittinä, jota voidaan käyttää tuotteiden ostamiseen.

 

TILIN TILA JA UUDELLEENAKTIVOINTI 

 

3. Asiakkaan tili pysyy aktiivisena niin kauan kuin hän tekee henkilökohtaisen tilauksen vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Jos asiakas ei ole tehnyt tilausta meneillään olevan kuukauden tai kahden edellisen kuukauden aikana, hänen tilinsä muuttuu epäaktiiviseksi eikä hän pysty vastaanottamaan tuotekrediittiä ennen kuin hän aktivoi tilinsä tekemällä henkilökohtaisen tilauksen. Tuotekrediittiä on mahdollista ansaita vain tuleviin toimiin aktivoinnin jälkeen. Tuotekrediittiä, joka olisi ansaittu epäaktiivisen jakson aikana, ei myönnetä. Tili voidaan aktivoida uudelleen milloin tahansa, mutta jos epäaktiivisuus jatkuu 6 kuukautta, asiakas menettää ryhmänsä pysyvästi.

 

VEROT

 

4. Synergy ei maksa veroja tai muita pidätyksiä asiakkaan puolesta. Jokaisen asiakkaan tulee itse toimittaa kaikki veroviranomaisen vaatimat ilmoitukset ja raportit sekä maksaa kaikki asiakastoimiinsa liittyvät verot.

 

VIITEHENKILÖN (YLÄLINJAN) VAIHTAMINEN 

 

5. Synergy ei suosittele viitehenkilön (asiakkaan Synergyn asiakkaaksi tuoman henkilön) vaihtamista. Asiakas voi vaihtaa viitehenkilön vain sulkemalla tilinsä. Tämän jälkeen hän voi hakea uutta tiliä käyttäen uutta viitehenkilöä. HUOM. Asiakkaan alkuperäisen tilin kautta rekisteröityneet henkilöt eivät siirry uudelle tilille.

 

SUOSITTELUKÄYTÄNNÖT

 

6. Jos asiakas suosittelee Synergyn tuotteita sosiaalisen median kanavien kautta, hänen suositteluviestistään tulee käydä ilmi, että hänellä on kytkös (”olennainen kytkös”) Synergyyn. ”Olennainen kytkös” Synergyyn käsittää taloudellisen suhteen eli esimerkiksi sen, että Synergy maksaa asiakkaalle tai tarjoaa hänelle tuotteita tai palveluita ilmaiseksi tai alennushintaan. On asiakkaan vastuulla kertoa asiasta sekä noudattaa sovellettavia virheelliseen, vilpilliseen tai harhaanjohtavaan mainontaan liittyviä lakeja. Asiakas ei saa jättää tätä muiden vastuulle. Synergyllä on oikeus vaatia, että asiakas oikaisee tai poistaa Synergyyn liittyvän mainosmateriaalin tai lopettaa sen käytön, jos materiaali Synergyn arvion mukaan on lakien vastaista tai loukkaa Synergyn tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Jos asiakas ei toimi näin, hänen katsotaan rikkoneen tätä sopimusta.

 

PALAUTUSKÄYTÄNTÖ 

 

7. Synergy tarjoaa kaikille ensimmäisille tilauksille 100 prosentin rahat takaisin takuun, kunhan tuotteet palautetaan 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluessa ostosta. Lisäksi Synergy tarjoaa 90 prosentin rahat takaisin takuun kaikille seuraavien tilausten tuotteille, joita ei ole avattu tai käytetty ja jotka palautetaan 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluessa ostosta.

 

LAKIEN NOUDATTAMINEN 

 

8. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia tätä sopimusta sekä Synergyn ja sen tuotteiden mainontaa, hankintaa, vastaanottamista, säilytystä, myyntiä, jakelua tai jakamista koskevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä.

  • Synergyn tuotteita myydään ainoastaan kosmetiikkana, elintarvikkeina ja lisäravinteina. Synergyn tuotteita ei saa myydä suoraan eikä epäsuorasti sairauksien ehkäisemiseen, parantamiseen, hoitoon tai lievittämiseen. Hygieniatuotteet on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön tuotteen etiketissä mahdollisesti ilmoitetulla tavalla.
  • Vain lääkärit saavat diagnosoida sairauksia ja määrätä niihin hoitoja. ASIAKKAAT LUPAUTUVAT OLEMAAN DIAGNOSOIMATTA SAIRAUKSIA JA ”MÄÄRÄÄMÄTTÄ” NIIDEN HOITOON SYNERGYN TUOTTEITA. Asiakkaat sitoutuvat siihen, etteivät he neuvo ketään lopettamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen palveluiden käyttöä, jättämään näiden suosituksia huomiotta tai lopettamaan näiden määräämää lääkitystä.
  • Asiakkaat eivät saa esittää Synergyn tuotteita, palveluita, taloudellisia palkkioita tai hyötyjä, maksuja tai tuotekrediittiä koskevia sopimattomia, virheellisiä, vilpillisiä, harhaanjohtavia tai muuten vääristeleviä väittämiä

 

KOKO SOPIMUS

 

9. Tämä sopimus muodostaa asiakkaan ja Synergyn välisen sopimuksen kokonaisuudessaan, ja sen katsotaan korvaavan kaikki aiemmat ja samanaikaiset kirjalliset ja suulliset sopimukset ja viestit tai sulautuvan niihin. Vaikka jokin sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut kohdat ja ehdot pysyvät voimassa.

 

OIKAISUT

 

10. Tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja oikaisut sitovat kaikkia asiakkaita 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluttua siitä hetkestä, kun Synergy ilmoittaa muutoksista tai oikaisuista jollain virallisella viestintätavalla (ellei laki edellytä pidempää aikaa, jolloin noudatamme lakia). Virallisia viestintätapoja ovat esimerkiksi tätä sopimusta koskevat julkaisut Synergyn virallisella verkkosivustolla, sähköpostiviestin lähettäminen tiedoissamme olevaan sähköpostiosoitteeseen, ilmoitus jossain Synergyn virallisessa uutiskirjeessä ja ilmoituksen lähettäminen postitse tiedoissamme olevaan postiosoitteeseen.

 

SOVELLETTAVA LAKI

 

11. Tähän Sopimukseen sovelletaan paikallisia lakeja ja sitä on tulkittava Suomen lakien mukaisesti. Asiakas ja Synergy hyväksyvät Suomen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.

 

YKSITYISYYDENSUOJA

 

12. Synergy kerää, käyttää ja jakaa henkilötietoja osoitteessa https://new.synergyworldwide.com/FI/fi-FI/privacy-policy luettavissa olevan yksityisyydensuojalausekkeensa mukaisesti. Synergy toimii näin täyttääkseen tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa sekä muissa, yksityisyydensuojalausekkeessa ilmoitetuissa tarkoituksissa. On jokaisen asiakkaan vastuulla noudattaa Synergyn yksityisyydensuojalauseketta, jossa kerrotaan asiakkaan henkilötietoja koskevista velvollisuuksista Synergyyn liittyvässä toiminnassaan. Synergy saattaa säilyttää ja käsitellä asiakkaan Synergylle luovuttamia henkilötietoja esimerkiksi markkinointiin, komissioiden maksuun ja Synergyn liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvissä tarkoituksissa. Synergy voi tallentaa näitä tietoja manuaalisesti ja/tai elektronisesti, ja se on tietojen rekisterinpitäjä. Synergy voi luovuttaa henkilötietoja muille, Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolella toimiville, Synergy-konserniin kuuluville yrityksille sekä muille henkilöille Synergyn liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Tällaiset henkilöt saattavat asua maissa, joissa henkilötietoja ei ole suojattu lailla. Tietoja kyseisistä yrityksistä ja maista saa pyynnöstä.